torstai 20. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Siili Solutions

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä pikkuruinen IT-palveluyhtiö Siili Solutions (SIILI). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkasteluajankohtana otan vuodet 2011-2017, josta on hyvin tietoa saatavilla. Viimeisen 7 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 30,62% ja nettomarginaali 6,36%. Siili täyttää kriteerin 1, mutta ei täytä nettomarginaaliin liittyvää kriteeriäni, joka johtuu osittain yrityksen toimintamallista. Verrataanpa nettomarginaalia kilpailijoihin, jotka Inderesin raportin mukaan voidaan tunnistaa seuraavasti:

"Siilin kilpailijoita ovat suuret, usein kansainväliset IT-generalistit sekä pienemmät
ohjelmistokehitystalot. Generalisteista
esimerkkeinä voidaan mainita Tieto, CGI (ent.
Logica), HiQ, Cap Gemini ja Accenture.
Pienemmistä ohjelmistokehitystaloista
kilpailijoina voidaan mainita Reaktor, Idean
(CapGemini), Gofore, Futurice ja Solita. Selkeitä yksittäisiä pääkilpailijoita on kuitenkin vaikea osoittaa kentän pirstaleisuuden vuoksi."

Inderesin raportin perusteella Siilin kannattavuus on vertailuryhmän keskimääräisellä tasolla. Lisäksi pienet toimijat Vincint ja Reaktor ovat selvästi Siiliä kannatavampia. Tämän perusteella Siili ei täytä kriteeriäni 2, koska alalta on löydettävissä selvästi laadukkaampia ja paremman kilpailuedun yhtiöitä.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 7 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,57€ ja ensi vuoden inderesin ennuste on 0,38€. Nykyinen osinko on 0,39€, jonka ennustetaan (inderes) laskevan ensi vuonna 0,35€ tasolle. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 68,42%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 62,83%, joka on hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 98,2-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 8,04 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,35%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2011-2017 aikana 27,98% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 25,6% vuodessa. Omien osakkeiden määrä on kasvanut keskimäärin 5,56% vuodessa. Osinkoa on nostettu 21,5% vuodessa vuodesta 2011 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 18% vuodessa, joka vastaa konservatiivisesti liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 21,5% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 18% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osingonkasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 14,72€ (DDM10) ja 11,52€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 13,72€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 8,04€ joten osake vaikuttaa aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 13,34€ eli osake on n. 40% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Siili läpäisee 6. Yritys ei sovi laadun puolesta DGI-strategiaan. Ensi vuodelle Siili ohjeisti selvästi heikompaa tulosta kuin aiemmin, jonka jälkeen kurssi laski noin 30%. Uskon, että ongelma on väliaikainen ja myyntiajankohta olisi parempi kun kannattavuus on palautunut normaalille tasolle. Toki nykyisellä volatiliteetillä olisi ehkä syytä dumpata Siili laitaan heti strategiaan sopimattomana ja vaihtaa laadukkaampaan. Lisäksi jos sen tekisi tämän vuoden puolella, niin saisi siitä vielä pienet tappiot verotukseen. Vielä on muutama päivä aikaa miettiä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Siilin osakkeita. Olen ostanut niitä viimeksi 27.12.2017 90kpl hintaan 10,8€. Keskihintani 210 kpl positiolleni on 9,05€. Aion luopua Siilistä, mutta harkitsen vielä myyntiajankohtaa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti