torstai 26. heinäkuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Waste Management

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Waste Management (tikkeri WM). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 17,11% ja nettomarginaali 7,63%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Nettomarginaali on kuitenkin matalalla, mikä johtuu alan luonteesta ja tämä ei ylitä kriteeriäni. Olen harkinnut tämän nettomarginaalikriteerin käyttämistä ja miettinyt onko perusteltua vaatia yli 10 % nettomarginaalia. Kertooko se kilpailuedusta? Kertooko se hinnoitteluvoimasta? Kertooko se yrityksen laadusta?

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 1,63% ja nettomarginaali 0,7% vuonna 2013.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,2ja tämän vuoden konsensusennuste on $3,77. Nykyinen osinko on $1,86. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 53,13%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 147%, joka on selvästi kohonneella tasolla. Jos taseessa olevat takaisinostetut osakkeet (Treasury shares) huomioidaan, niin velan suhde omaan pääomaan olisi n. 75% ja täyttäisi kriteerini, joten en näe tässä ongelmaa. Korkomenot eivät kuitenkaan ole mielestäni täysin hallinnassa. Tulos (EBIT) kattaa korot 7,3-kertaisesti, joten tätäkään kriteeriä ei voida katsoa täyttyneeksi.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 82 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,3%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Koska yllä olevan analyysin perusteella yhtiö ei läpäise laatukriteerejäni, niin jätän arvon etsinnän vähän lyhyemmäksi. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut viimeisen 11 vuoden aikana 0,85% vuodessa. Nettoliikevoitto on kuitenkin kasvanut 5,3% vuodessa, osinkoa on nostettu 5,9% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 1,42% vuodessa viimeisen 11 vuoden aikana. EPS on kasvanut siis 5,3%+1,42% = 6,72% vuodessa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Lyhyen aikavälin kassavirran kasvuna käytän EPS:n kasvua, joka on 6,72 % vuodessa. Pitkällä aikavälillä oletan, että kassavirta ei voi kasvaa nopeammin kuin liikevaihto huomioiden omien osakkeiden takaisin ostot eli kasvu on korkeintaan 2,27%. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin osingon kasvuna käytän toteutunutta osingon kasvua, joka on 5,9 % vuodessa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $44,86 (DDM10) ja $47,1 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $66,79.

Osakekurssi on tällä hetkellä n. $82, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $53 eli osake on n. 35% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä WM läpäisee neljä. Yrityksen nettomarginaali on liian matalata ja velkaantuminen sen verran korkealla tasolla, että korkomenot ovat suhteellisen suuret tulokseen nähden. Lisäksi osake on selvästi yliarvostettu nykyisellä 82 dollarin hinnalla. WM ei sovi salkkuuni vaikka hinta olisi oikea heikon laadun takia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Waste Managementin osakkeita, enkä harkitse niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

tiistai 24. heinäkuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Illinois Tool Works

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Illinois Tool Works (tikkeri ITW). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 28,46% ja nettomarginaali 13,65%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Lisäksi nettomarginaali on vakuuttavalla tasolla ja sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 11,8% ja nettomarginaali 6,98% vuonna 2009.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $4,9 ja tänä vuonna yhtiö ohjeistaa n. $7,6 osakekohtaista tulosta. Nykyinen osinko on $3,12. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 63,7%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 196%, joka on selvästi kohonneella tasolla. Jos taseessa olevat takaisinostetut osakkeet (Treasury shares) huomioidaan, niin velan suhde omaan pääomaan olisi alle 50% ja täyttäisi kriteerini, joten en näe tässä ongelmaa. Varsinkaan, koska korkomenot ovat hallinnassa. Tulos (EBIT) kattaa korot 13,6-kertaisesti. Yritys läpäisee seulan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 136 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,3%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla. Tämäkin kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yritys on myynyt toimintojaan hieman ja karsinut rönsyjä, mikä on johtanut siihen, että liikevaihto on laskenut viimeisen 11 vuoden aikana -1,21% vuodessa. Nettoliikevoitto on kuitenkin kasvanut 2,7% vuodessa, osinkoa on nostettu 13,1% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin hirmuiseen 4,61% vuodessa tahtiin viimeisen 11 vuoden aikana. EPS on kasvanut siis 2,7%+4,61% = 7,31% vuodessa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Historiallinen osingonkasvutahti on ollut kova ja se on johtanut osingon maksusuhteen kohoamiseen. Oletetaan DDM5 mallissa, että osinko kasvaa historiallisella vauhdilla 13,1 % seuraavat 5 vuotta, jonka jälkeen kasvu jatkuu historiallisen EPS:n kasvun mukaisesti 7,61% vuodessa. Oletetaan DDM10 mallissa, että osinko kasvaa 7,61% vauhdilla ekat 10 vuotta ja myös sen jälkeen.

Käytän 10% tuotto-odotusta DDM laskelmissani. Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon 2 vaiheisella osinkojen diskonttausmallilla. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $132 (DDM10) ja $176 (DDM5).

Lasketaan lisäksi DCF mallilla osakkeen arvostus. Oletetaan, että EPS kasvaa ekat 10 vuotta 7,31% vuodessa ja sen jälkeen 4,6 % vuodessa. Käytetään 10 % tuottovaatimusta ekan 10 vuoden osalta ja pidemmältä tulevaisuudessa 12% tuottovaatimusta suurempien epävarmuuksien huomioimiseksi. DCF malli antaa osakkeen arvoksi näillä oletuksilla $141.

Osakekurssi on tällä hetkellä n. $136, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $150 eli osake on n. 9% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä ITW läpäisee kaikki. Osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta nykyisellä 136 dollarin hinnalla. ITW sopisi salkkuuni hyvin Fastenalin kaveriksi täydentämään teollisuuspuolen yrityksiä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Illinois Tool worksin osakkeita, mutta harkitsen niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

sunnuntai 22. heinäkuuta 2018

Freedom fund tilannekatsaus 7/2018

Kun tarkensin sijoitusstrategiaa jo kuukausia sitten, niin sen jälkeen en ole tehnyt kuin yhden kaupan. Ostin Disenytä Lynxin kautta DGI salkkuuni. Olisikohan jo aika tehdä lisää peliliikkeitä salkkuni saattamiseksi yhä enemmän DGI strategian mukaiseen asentoon? Lisäksi haluaisin edelleen yksinkertaistaa salkkuni koostumusta ja tapaa sijoittaa, koska viime aikoina on näyttänyt siltä, että aikaa ei tähän touhuun vaan riitä entiseen tapaan.

Freedom fund salkkuni koostuu tällä hetkellä seuraavista palasista.
·        Nordnet salkku 38 150€
o   Osakkeet 37 230€
o   Käteinen 920€ (USD, EUR, SEK, DKK)
·        Lynx salkku 9 600€
o   Osakkeet 1 880€
o   Käteinen 7 720€ (USD, EUR)
·        Osuuskuntien jäsenyydet 900€
·        Käteistalletus (vuokravakuustilillä) 1420€
Freedom fund on yhteensä nipin napin yli 50 000€, josta käteistä on siis n. 20%.

Yksinkertaistamalla salkkuani sijoitusten hallinnoiminen ja seuraaminen tulisi helpommaksi. Tässä muutamia asioita, joita olen ajatellut tehdä.

1.      Osuuskuntien jäsenyyksistä luopuminen on ollut mielessä. Luovuin jo yhdestä, koska jäsenyydelle ei maksettu korkoa. Tänä keväänä ilmeni, että kaksi lisää, omistamistani osuuskunnistani, jätti koron maksamatta. Odotettu tuotto sijoitetulle pääomalle ei ole enää kovin suuri. Jos oletetaan, että ensi vuonna maksettaisiin samat summat kuin tänä vuonna, niin 900€ pääomalle tulisi korkoa 67€. ROI olisi tällöin vain 7,4 %. Kun trendikin näyttää olevan alaspäin, niin irrotan rahat mieluummin näistä ja siirrän ne osakkeisiin.

2.      Olen ajatellut myös niistä osakkeista luopumista, jotka veroteknisistä syistä ovat ikäviä omistaa. Näihin lukeutuu seuraavat omistamani osakkeet: Medtronic (kotipaikka Irlanti, ennakonpidätys ei verosopimuksen mukainen), Betsson (ei jaa osinkoa vaan Ruotsissa suosittuun tapaan lunastusosakkeen, jonka vaikutus verotukseen on kohtuullisen monimutkainen), Pandora ja Novo Nordisk (kotipaikka Tanska, ennakonpidätys ei verosopimuksen mukainen).

3.      Lisäksi olen miettinyt pienistä positioista luopumista. Tikkurila on salkkuni pienin sijoitus (paino 1,7%) ja se ei ole vuosiin nostanut osinkoa.

Jotta pääsisin toteuttamaan DGI-strategiaa yhä enemmän, niin salkkuani tulisi siivota niistä osakkeista, jotka eivät strategiaan sovi. Betsson muutti voitonjakopolitiikkaansa ja leikkasi lunastusosakkeen suuruutta n. 40% viime vuonna (tämä löytyy myös yllä olevan listan kohdasta 2).

Fortum ei ole nostanut vuosiin osinkoa. Uniperin hankinta ja muut positiiviset ajurit voivat toki vaikuttaa tulevien vuosien osinkoihin. Tikkurila ei ole nostanut vuosiin osinkoa. Kasvun puuttuminen ja viime vuoden ongelmat ovat osaltaan vaikuttaneet osingon pysymiseen ennallaan.

Strayer Education palasi vasta osingon maksajaksi, mutta osinko on pysynyt nyt samana jo 6 kvartaalia putkeen. Tähän voi toki vaikuttaa menossa oleva yhdistyminen Capella Educationin kanssa. Yhdistymistiedotteessa esitettiin, että yhdistymisen jälkeen osakekohtaisen osingon voi odottaa olevan 0,5 USD, joka on tuplat nykyiseen verrattuna. Strayerillä on myös ennen kriisi vuosiaan pitkä nousevan osingon maksuhistoria, joten tästä voi kehkeytyä vielä kelpo DGI-osake.

Katsotaanpa minkä näköinen salkustani tulisi näiden muutosten jälkeen. Katsotaan ensin myynnit ja niiden verovaikutukset:
·        Osuuskuntien jäsenyydet 800€, ei verovaikutusta.
·        Medtronic 901€, voitto 421€
·        Betsson 2270€, tappio -266€
·        Pandora 1185€, tappio -522€
·        Novo Nordisk 1483€, voitto 423€
·        Tikkurila 826€, voitto 31€
·        Fortum 2641€, voitto 1178€
·        Strayer Education 3041€, voitto 1757€
Voitto yhteensä 3810€, tappio yhteensä -788€, verotettava tulo yhteensä 3022€, veron määrä 907€. Lisäksi kaupankäyntikuluihin menisi rahaa 74€. Aika kalliiksi näyttäisi tulevan salkun muutokset. 

Lisäksi muutosten jälkeen salkkuni näyttäisi kokonaisuudessaan tältä:
·        Nordnet salkku 37 969€
o   Osakkeet 24 883 €
o   Käteinen 13 086€ (USD, EUR)
·        Lynx salkku 9 600€
o   Osakkeet 1 880€
o   Käteinen 7 720€ (USD, EUR)
·        Käteistalletus (vuokravakuustilillä) 1420€
Salkkuni sisältämät osakesijoitukset olisivat seuraavat näiden muutosten jälkeen:
Tikkeri
Ostohinta
Hinta nyt
Lukumäärä
Arvo
IBM
139.90
144.93
20
2,476.06 €
AFL
27.82
42.61
80
2,911.88 €
WMT
70.42
87.16
16
1,191.27 €
FAST
43.04
54.90
40
1,875.88 €
GILD
73.59
76.91
40
2,627.94 €
SWKS
63.58
100.06
30
2,564.21 €
V
79.87
138.33
20
2,363.30 €
TSCO
52.39
78.64
35
2,351.17 €
DIS
110.68
110.02
20
1,879.64 €
SIILI
9.05
11.40
210
2,394.00 €
NRE1V
19.95
34.17
55
1,879.35 €
KNEBV
32.74
44.63
50
2,231.50 €

Käteisen osuus salkusta nousisi selvästi ja olisin vielä enemmän ongelmissa uusien sijoituskohteiden etsinnässä. Periaatteessa ihan hyvä ratkaisu, mutta n. 1000€ katoisi salkusta kuluihin, joka olisi pois tuottamasta korkoa korolle. Ehkä asiaa olisi hyvä lähestyä pikku hiljaa hieman vähemmän radikaalimmin.

Ensinnäkin Strayer Educationin myynti on kyseenalainen edelle esitettyjen perustelujen takia. Yhtiö on laadukas ja uskon, että Strayer (tai uudelta nimeltään Strategic education) kykenisi jatkossa korottamaan osinkoaan, jonka takia sopii mielestäni DGI-strategiaan.

Toiseksi Fortumin myynti on kyseenalainen, koska yhtiön käänne on edelleen menossa ja nyt aletaan vasta nauttia niistä hedelmistä, joita sähköverkoista saatujen pääomien sijoittaminen voi antaa. Lisäksi yhtiö ei ole leikannut osinkoaan vaan ainoastaan stabiloinut sen käänteen ajaksi. Lisäksi sekä Fortumin että Strayerin pitäminen salkussa vähentäisi verotettavan tulon noin 100 euroon, jolloin korkoa korolle efekti ei ottaisi verojen takia juurikaan osumaa.

Medtronic, Novo Nordisk ja Pandora sopivat enemmän kuin hyvin DGI-strategiaan, mutta onko niiden myynti perusteltua pelkkien veroteknisten syiden takia? Miksi en vain hae kerran 5 vuodessa omiani takaisin? Lisäksi koen, että Medtronic ja Pandora ovat tällä hetkellä aliarvostettuja, joten myynnin sijaan voisin ostaa niitä lisää. Tällä tavalla saisin myös Medtronic painon merkittävälle tasolle koko salkkuuni nähden.

Jäljelle jäisivät siis vain osuuskunnat, Tikkurila ja Betsson. Osuuskunnista en oikeastaan keksi syitä olla luopumatta niistä. Ainoastaan mietityttää niissä potentiaalinen arvon nousu, jos osuuskunta rakennetta muutetaan, osuuskunta myydään tai voitonjako muuttuu. Tämä menee sitten kyllä täysin spekuloinniksi.

Tikkurilalla oli heikko vuosi takana Venäjän ja palaneen tehtaan takia ja osake laski melko paljon. Uskon, että osakekurssi elpyy kunhan lähiaikojen väliaikaiset ongelmat menevät ohi. Lopullinen päätös Tikkurilasta luopumisen osalta tulisi tehdä vasta silloin. Normalisoidulla noin euron EPS:llä Tikkurilasta voisi luopua n. 18 € hintaan.

Betsson on sekä leikannut voitonjakoa että sen osake on monimutkainen verotuksen kannalta. Yrityksen tulosperusteinen arvostus on kuitenkin erittäin edullinen siitä huolimatta, että liikevaihto ja pelaajamäärät ovat kasvussa. Seitsemän kruunun EPS:llä Betssonista voisi luopua n. 150 SEK hintaan.