sunnuntai 20. tammikuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: J M Smucker

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Viime tekstissä yritin screenailla uusia yhtiöitä siten, että salkkuni hajautus paranisi ja päädyin ottamaan tarkempaan tutkintaan 4 yhtiötä ei-sykliseltä kuluttaja hyödykkeet ja palvelut toimialalta. Vuorossa on pakattua ruokaa, kahvia ja lemmikkiherkkuja valmistava J M Smucker (SJM). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 8,6% ja nettomarginaali 8,3%. SJM ei täytä kumpaakaan kriteeriäni. Nettomarginaali voisi toki olla parempi kuin kilpailijoilla, mutta ROE on absoluuttisesti liian matala, joten ei ole syytä edes tehdä vertailua kilpailijoihin. ROE on ollut yli 10% vain vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2015 SJM osti Big Heart Pet Brandsin 5,8 miljardilla dollarilla, jonka jälkeen ROE laski. Toki ROE:n saisi suuremmaksi vivuttamalla, mutta kuten nähdään myöhemmin, niin näyttää siltä, että SJM:llä on jo nyt liikaa velkaa.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 4,87% ja nettomarginaali 6,06% vuonna 2015.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli $7,96 ottaen huomioon verouudistuksen kertaerän ja ensi vuoden konsensusennuste on $8,01. Nykyinen osinko on $3,12 jota on korotettu ensi vuodelle $0,28 eli uusi osinko on $3,4. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2018 luvuilla on 39,2% ja ennustetuilla 2019 luvuilla 42,5%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 59%, joka on hyvä arvo. Korkokulut eivät kuitenkaan ole hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut vain n. 6,2-kertaisesti. Kriteeri 5 täytetään, mutta kriteeriä 6 ei. Jostain syystä SJM:n korkomenot ovat korkeat suhteessa tulokseen vaikka velan osuus pääomasta ei suuri. Tämä on toki kytkyssä matalaan oman pääoman tuottoon. Jos pääoma tuottaisi enemmän, niin korkokulutkin olisivat pienemmät tulokseen nähden.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 104,79 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,24%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2018 aikana 11,84% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 12,49% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 0% vuodessa. Käytännössä yritysostojen yhteydessä osakemäärä on kasvanut, joka on sitten ostettu myöhemmin takaisin ja osakemäärä ei ole muuttunut laisinkaan vuoteen 2007 nähden. Osinkoa on nostettu 9,6% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 8% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon historiallista vauhtia vähennettynä turvamarginaalilla. Terminaalikasvuksi oletan 2%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,6% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,6% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkokasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $139,53 (DDM10) ja $132,91 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $150,08.

Osakekurssi on tällä hetkellä $104,79, joten osake vaikuttaa selvästi aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $140,84 eli osake on n. 34% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä J M Smucker läpäisee 4. Yrityksen ROE on absoluuttisesti liian matala ja se heijastuu myös korkokulujen suureen osuuteen EBIT-tuloksesta. Lisäksi nettomarginaali on alle 10%, mutta se voi olla kilpailijoita parempi. Yritys ei sovi laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista SJM:n osakkeita enkä harkitse hankkivani niitä tulevaisuudessa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

lauantai 19. tammikuuta 2019

Helmikuun analyysilistalle päätyi ei-sykliset kuluttajatuoteyhtiöt

Olen alkanut miettimään jo Helmikuun säännöllisiä ostoja. Olen tarkentanut strategian hajautuksen osalta, joten tässä pohdintaa erityisesti hajautus mielessä.

Minulla on kolme hajautukseen liittyvää säännöstöä strategiassa. Yksi yrityskohtaisen riskiin, yksi maantieteelliseen riskiin ja yksi toimialakohtaiseen riskiin.

Yrityskohtainen riski saa olla korkeintaan 5% tai salkun rakentamisvaiheessa korkeintaan 3000€.

Maantieteellisen riskin hallitsemiseksi pyrin seuraamaan salkku yritysten liikevaihtoa ja sen jakauma tulisi olla seuraavanlainen: USA 50%, EMEA 20% ja APA 30%.

Toimialakohtaisen riskin hallitsemiseksi olen asettanut tavoitteet allokaatiolle toimialoittain seuraavasti:
2,5% Yleishyödylliset
2,5% Perusmateriaalit
12,5% Finanssi
15% Sykliset hyödykkeet ja palvelut
12,5% Teknologia
15% Terveydenhoito
20% Ei-sykliset hyödykkeet ja palvelut
15% Teollisuus
2,5% Energia
2,5% Kommunikaatio.

Tällä hetkellä minulla on muutama positio jo täynnä, sillä 3000€ raja on tullut vastaan seuraavien yritysten kohdalla: Aflac,  Strategic Education, Skyworks Solutions, Illinois Tool Works, Betsson ja Pandora.

Lisäksi seuraavat yritykset ovat seurannassa velkaisuuteen liittyen ja niitä en aio lisätä: IBM,  Walmart,  Medtronic,  Gilead Science ja Fortum.

Lisäksi olen ajatellut keskittyväni lähikuukausina USA markkinoille, koska kaikki käteinen on dollareissa ja säännölliset säästöt menevät Lynxiin. Tästä johtuen pohjoismaalaiset yritykseni eivät ole lisäys listalla: Nokian Renkaat, Kone ja Novo Nordisk.

Tikkurilan jo myin, mutta Siili on myös divestointilistalla, koska se ei sovi strategiaan. Koitan luopua Siilistä, kun hinta vastaa paremmin määrittämääni arvoa (13,3€). Eli tämän perusteella salkussani jo olevista yrityksistä voin lisätä ainoastaan seuraavia yrityksiä: Fastenal, Texas Instruments, Visa ja Disney.

Aion kuitenkin ottaa huomioon myös maantieteellisen ja toimialakohtaisen riskin sekä niille asettamani tavoitteet. Tällä hetkellä USA on lievässä alipainossa (44% vs 50% tavoite) APAn kanssa (23% vs 30% tavoite) ja EMEA selvässä ylipainossa (33% vs 20% tavoite). Pitäisi siis painottaa seuraavilla ostoilla yrityksiä, joiden liikevaihtoa ei tule merkittävästi EMEA:sta.

Toimialojen osalta onkin jo suurempia heittoja tavoitteiden kanssa. Seuraavat toimialat ovat alipainossa:
0,0% vs tavoite 2,5% Perusmateriaalit
7,2% vs tavoite 12,5% Finanssi
10,3% vs tavoite 15% Terveydenhoito
9,1% vs tavoite 20% Ei-sykliset hyödykkeet ja palvelut
0,0% vs tavoite 2,5% Energia
0,0% vs tavoite 2,5% Kommunikaatio.

Seuraavat toimialat ovat ylipainossa:
5,0% vs tavoite 2,5% Yleishyödylliset
28,5% vs tavoite 15% Sykliset hyödykkeet ja palvelut
24,2% vs tavoite 12,5% Teknologia.

Vain Teollisuus on neutraalissa painossa tavoitteeseen nähden:
15,7% vs tavoite 15% Teollisuus.

Tämän perusteella minun tulisi painottaa seuraavissa sijoituksissani alipainossa olevia toimialoja. Oman salkun yrityksistä ei tähän ole, sillä ne kuuluvat teollisuuteen, teknologiaan ja ei-syklisiin hyödykkeisiin. Tästä johtuen aion mennä siis merta edemmäs kalaan.

Mikä olisi yritys, joka kuuluu alipainossa olevaan sektoriin ja saa liikevaihtonsa muualta kuin EMEA:sta? Seurantalistallani on 102 yritystä tällä hetkellä ja sieltä pitäisi kyllä löytyä.

Kun kävin listan läpi, niin huomasin, että yksikään yritys ei toimi energia-alalla ja vain yksi toimii kommunikoinnissa (Omnicom Group, OMC). Energia-ala on tarkoituksella jätetty pois nykyiseltä seurantalistaltani, koska jossain vaiheessa viimeisintä öljyn hinnan romahdusta päätin, että bulkkialaan en enää koske. Aiemmin salkussani oli Chevron ja BHP Billiton. Pitää miettiä olisiko jollain energia-alan yrityksellä paikka seurantalistalle. Periaatteessa yksi, paras ja kaunein riittäisi salkkuuni. Myös kommunikointialan osalta voisin lisätä muutaman seurantaan, kuten AT&T, Verizon ja Vodafone.

No entä muut alipainossa olevat sektorit?

Materiaaleissa on vain kolme yhtiötä:
Air Products and Chemicals APD
Ecolabs ECL
HB Fuller FUL

Finanssi puolelta löytyy eri sektoreiden firmoja jo useampi, mm. vakuutusyhtiöitä, pankkeja, sijoitus- ja varanhallintayhtiöitä sekä pörssejä:
Brown & Brown Insurance BRO
Chubb CB
Eaton Vance EV
Erie Indemnity ERIE
T. Rowe Price TROW
Factset Research Systems FDS
Travelers TRV
American Express AXP
BlackRock BLK
CME Group CME
Discover Financials DFS
Intercontinental Exchange ICE
Mastercard MA
Moodys MCO
US Bankcorp UBS
Wells Fargo WFC

Terveydenhoitoalalla on vain muutama yhtiö, koska olen karsinut pois yhtiöt, jotka tekevät vain lääkkeitä:
Becton Dickinson BDX
Johnson & Johnson JNJ
Stryker SYK
Abott Laboratories ABT

Ei-sykliset hyödykkeet ja palvelut osiossa on paljon tarjontaa, kuten tupakkayhtiöitä, juomayhtiöitä, elintarvikeyhtiöitä, kotitaloustuoteyhtiöitä ja jälleenmyyjiä:
Altria MO
Brown Forman BF-B
Clorox CLX
Coca-Cola KO
Colgate-Palmolive CL
Hormel Foods HRL
Kimberly Clark KMB
McCormick MKC
Pepsi PEP
Procter & Gamble PG
Sysco SYY
Walgreens Boots Alliance WBA
Church and Dwight CHD
Costco Wholesale COST
Flower Foods FLO
General Mills GIS
JM Smuckers SJM
Kellog K
Philip Morris PM
WD-40 WDFC
Hershey HSY

Selvästi eniten alipainossa on Ei-sykliset hyödykkeet ja palvelut. Listaa kuitenkin pitäisi pystyä karsimaan jotenkin, minkä pohjalta ottaa tarkempaan analyysiin muutamia yhtiöitä.

Ensinnäkin voidaan katsoa mihin kategorioihin alan yhtiöt kuuluu. Mukana on kaksi tupakkayhtiötä Altria ja Philip Morris. Lisäksi viinan valmistaja ja myyjä Brown Forman löytyy listalta. Listalla on pari jälleenmyyjää Costo ja Walgreens. Kaikki loput firmatkin ovat enemmän tai vähemmän hajautettuja kuluttaja tuotteiden valmistajia ja myyjiä. On limuja, karkkeja, pesuaineita, einesruokia, lemmikkiruokia, dödöjä, voiteluaineita ja niin edelleen.

Salkussani on jo jälleenmyyjä eli Walmart, mutta muut sektorit puuttuu kokonaan. Aika vapaat kädet siis saa loppu listalle, mistä valita. Otetaan hinnoittelusta kertovat seulontakriteerit käyttöön, niin saadaan hieman supistettua joukkoa. Vaaditaan vähintään 3% osinkotuotto ja korkeintaan 70% maksuosuus, jolloin listalta saadaan tarkempaan analyysiin seuraavat yhtiöt:
KMB 3,4% ja 65%
GIS 4,7% ja 57%
SJM 3,3% ja 29%
K 3,8% ja 62%.

Ei sitten muuta kuin tarkempaa analyysiä tekemään ja ei-syklisiä kuluttajayhtiöitä salkku täyteen helmikuussa!

torstai 10. tammikuuta 2019

Liian suurta käteispositiota vastaan taistellaan säännöllisillä ostoilla

Käteispositio meinasi päästä nousemaan liian korkealla Tikkurilasta luopumisen jälkeen. Vaikka Tikkurila positio olikin pieni vain n. 700€, niin tein myös talletuksia salkkuuni. Käteispositio oli hetkellisesti n. 13%. Uuden suunnitelman mukaisesti pyrin säännöllisesti kerran kuukaudessa ostamaan lisää osakkeita salkkuuni. Nyt oli tammikuun ostojen vuoro.

Käteisen määrä salkussani tosiaan nousi noin 6700 euroon, jonka voi suhteuttaa osakesalkkuni markkina-arvoon n. 50000 euroa. Kuukausittaiset ostoni tulevat jatkossa olemaan noin 700 - 2100 dollaria. 700 minimisumma perustuu kulujen minimointiin. Lynxin kaupankäyntikulu on 3,5 USD OSKL:n jäsenille. Tällöin kuluja menee korkeintaan 0,5% sijoitettavasta pääomasta. Tämä kuu oli kuitenkin poikkeus, sillä mikään yrityksistä ei ollut merkittävästi aliarvostettu, niin päätin hajauttaa ostoni 5 eri firmaan.

Myynnit

Tikkurila (TIK1V)

Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, jotka muodostavat yli 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa.

Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.  Tikkurila keskittyy korkeamman laatu- ja hintaluokan maaleihin, joita tuotetaan kahdeksassa maassa 11 tuotantoyksikössä. Eniten tuotantokapasiteettia on Venäjällä, missä yhtiö on toiminut 1970-luvulta lähtien. Venäjä on Tikkurilan suurin yksittäinen markkina.

Tikkurilan asiakkaita ovat kuluttajat ja ammattilaiset. Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kauppa- ja rakennusmaalien myynnistä. Lisäksi Tikkurila palvelee puutuote- ja metalliteollisuuden toimijoita. Tikkurilan toiminta pohjautuu pitkälti kuluttajaliiketoimintaan sekä korjausrakentamiseen ja remontointiin, mikä vähentää selvästi yhtiön suhdanneherkkyyttä.

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta Tikkurilan nettomarginaali on pysytellyt vain kohtuullisella tasolla, joka vastaa kilpailijoiden suoritusta. Lisäksi liikevaihtoa ei ole pystytty kasvattamaan ja velkaa on omaan makuuni liikaa tai siis siitä maksetaan ainakin liikaa korkoja suhteessa tulokseen.

Olen ostanut Tikkurilaa 50kpl aivan sijoitusuran alussa 5.12.2012. Lisäksi ostin 5kpl lisää jostain Nordnetin kaupankäynti tarjouksesta 3.9.2015. Sijoituscase oli aikanaan, että P/B on alle 3 ja ROE yli 20% joten saan ainakin 7% tuoton.

Hankintahinnat olivat 14,3€ ja 15,22€ ja myyntihinta oli 12,72€. Kaupankäyntikulut olivat 3€, 1€ ja 7€. Osinkoa Tikkurila on maksanut 50*(0,76€+0,8€+0,8€)+55*(0,8€+0,8€+0,4€+0,4€) = 250€. Tikkurila tuotti hieman voittoa 55*12,72€+250€-50*14,3€-5*15,22€ = 158,5€. Osingoista meni vielä veroa 62,04€, jolloin kokonaisvoitto oli 96,46€.

Ostot

Fastenal (FAST)

Fastenal on pääasiassa Pohjois-Amerikan alueella toimiva teollisuuden ja rakennusalan tarvikkeita myyvä yhtiö. Joitakin yhtiön tarjoamia tuotteita ovat esimerkiksi kiinnittimet, kuten pultit, ruuvit ja mutterit, sekä erilaiset työkalut, kemikaalit ja sähkötarvikkeet. Yrityksen erilaisia tuotteita on yli miljoona. Fastenal myy pääasiassa muiden yhtiöiden valmistamia tuotteita.
(Lähde: http://blogi.osakeareena.fi/2015/08/31/osto-fastenal-company-fast/)

Ostin 6 kpl keskihintaan $53,04. Olen aiemmin ostanut 20.5.2015 40kpl keskihintaan $42,61. Nyt omistan 46 kpl Fastenalia, joka edustaa 4,3% salkustani.

Fastenalin tunnuslukuja:
NpM 12,4% (10y ave)
ROE 24,4% (10y ave)
Debt to Equity 20%
Interest Coverage 96
EPS-f 2,58$
Dividend-f 1,6$
Payoutratio 62%.

Texas Instruments (TXN)

TXN on monille tuttu laskimista, mutta nykyään yhtiön fokus on analogisissa mikropiireissä, sulautetuissa järjestelmissä sekä digitaalisissa signaalijärjestelmissä. TXN:n tuotteita on käytössä teollisuuden automaatioratkaisuissa, avaruus- ja aseteollisuuden järjestelmissä, sähkön ja voiman jakelussa, sähköautoissa, jne. Kuluttajatuotteissa TXN:n piirejä on mm. puhelimissa, tietokoneissa, tableteissa, kotiteatterijärjestelmissä, TV:ssä, tulostimissa, jne. (Lähde: https://talousmentor.com/yrityslista/txn/)

Ostin 5 kpl lisää aiemman 20 kpl päälle. Keskihintani on koko 25 kpl positiolla $99,35, jonka olen rakentanut viimeisen puolen vuoden aikana. TXN edustaa 4,1% salkustani.

TXN:n tunnuslukuja:
NpM 19,6% (10y ave)
ROE 25,2% (10y ave)
Debt to Equity 35%
Interest Coverage 78
EPS-f 5,67$
Dividend-f 3,08$
Payoutratio 54%. 

Tractor Supply (TSCO)

Nimestään huolimatta kyseessä ei ole mikään John Deere -diileri vaan, kuten eräällä kaverillani on tapana leikillisesti sanoa, Amerikan Hankkija. Siis maataloustavaroiden kauppaketju, jolla on tällä hetkellä 1338 kauppaa 48 osavaltiossa. Varsinaisista maatalouskaupoista Tractor Supply eroaa siinä, että se suuntaa tarjontaansa harrastusviljelijöille, harrastuseläinkasvattajille ja muille maaseudun elämäntyyliä arvostaville kuluttajille sekä maaseudun pienyrittäjille. Suurimmat tuoteryhmät ovat tuotanto- ja lemmikkieläintuotteet (43 %), rautakauppatavarat (23 %), sesonkituotteet ja lahjatavarat (20 %) sekä vaatteet (9 %). Maataloustuotteet edustavat vain 5 % myynnistä. Liiketoimintamalli perustuu voimakkaasti kulutustavaroihin, kuten eläinruokiin, voiteluaineisiin jne., joiden avulla asiakas houkutellaan käymään toistuvasti kaupassa. Kun tässä on onnistuttu, pyritään sitten tietysti myymään kaikkea muutakin. (Lähde: https://www.seligson.fi/resource/seligson_rahastot_4-2014.pdf)

Ostin 6kpl lisää keskihintaan 83,58$. Olen aiemmin ostanut vuonna 2016 35kpl reilu 51 dollarin kappalehinnalla. Nykyinen 41kpl positioni keskihinta on 66,72$ ja TSCO edustaa 5,9% salkustani.

TSCO:n tunnuslukuja:
NpM 5,3% (10y ave)
ROE 23,6% (10y ave)
Debt to Equity 28%
Interest Coverage 50
EPS-f 4,28$
Dividend-f 1,24$
Payoutratio 29%. 

Disney (DIS)

Disneystä kaikilla on joku mielipide. Monet tuntevat klassiset disney hahmot Aku Ankan tai Mikki Hiiren ja niistä tehdyt sarjakuvat, kirjat ja elokuvat sekä lelut. Nykyisin Disney on paljon muutakin. Disneyn liiketoiminta jakautuu viiteen osaan: media, puistot, studio, kuluttajatuotteet ja interactive. Disney on hankkinut viime vuosina mm. Lucas Filmin ja Marvelin. Disney omistaa ESPN:n ja nyt viimeisin ostos on Twenty-First Century Fox, jonka mukana tulee lisää sisältöä ja Disneystä tulee myös Hulun (mielestäni eka Netflixin uskottava haastaja) enemmistöomistaja. Toki hintalappu, reilu 52 miljardia dollaria, on myös komia.

Ostin Disneytä lisää 3kpl aiemman 20kpl päälle, jotka hankin noin vuosi sitten 1.2.2018. Keskihintani on nyt 110,97$ ja Disney muodostaa salkustani 4,5%.

Disneyn tunnuslukuja:
NpM 13,7% (10y ave)
ROE 15,3% (10y ave)
Debt to Equity 61%
Interest Coverage 100
EPS-f 7,1$
Dividend-f 1,76$
Payoutratio 25%.   

Illinois Tool Works (ITW)

ITW:n tuotteita käytetään ympäri maailmaa öljynporauslautoilla, tuulivoimaloiden turbiineissa, avaruudessa, sillanrakennuksessa, terveydenhuollon mittalaitteissa, teollisuuskeittiöiden uuneissa ja kylmiöissä, rakennusteollisuudessa, autojen komponenteissa ja mobiililaitteissa. Siis periaatteessa kaikkialla niin ison kuin pienenkin mittakaavan tuotteissa ja ratkaisuissa. Esimerkkinä yhtiön tuotteista voidaan nostaa esiin six-pack juomapakkauksen muoviset lenksut.
(Lähde: https://talousmentor.com/yrityslista/itw/)

Ostin ITW:tä lisää 4kpl aiemman 20kpl päälle, jotka olen hankkinut viimeisen puolen vuoden sisällä. Keskihintani on nyt 131,28$ ja ITW majailee salkussani 5,4% painolla.

ITW:n tunnuslukuja:
NpM 13,7% (10y ave)
ROE 28,5% (10y ave)
Debt to Equity 196% (ilman rahastoituja omia osakkeita n. 50%)
Interest Coverage 14
EPS-f 7,6$
Dividend-f 4,0$
Payoutratio 53%.

keskiviikko 2. tammikuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Fortum

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä kaikkien tuntema Suomen valtion noin puoliksi omistama energiajätti Fortum (FORTUM). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 12,01% ja nettomarginaali 21,81%. Kriteeri 2 täyttyy, mutta oman pääoman tuotto jää kriteeristäni.

Fortumin ROE on kuitenkin kohtuullisella tasolla, joten verrataanpa Fortumia kilpailijoihin. Vertailuun valitsin kilpailijoista kolme suurinta, jotka toimivat maantieteellisesti samalla alueella ja nämä ovat EON, RWE ja Statkraft. Lisäksi otin mukaan jenkkilästä sähköntuotantoyhtiöt koko alana. Kilpailijoiden ROE ovat viime vuosina olleet 4,6% - 13,9%, ollen keskimäärin 9,3%. Jenkkilässä sähköyhtiöiden pitkän aikavälin keskiarvo oman pääoman tuotolle on 10,2%. Keskimäärin kilpailijat ovat siis pystyneet 9,5% ROE:hen. Fortumin oman pääoman tuotto on siis parempi kuin kilpailijoilla ja tästä voidaan päätellä, että Fortumilla on jonkinlaista vallihautaa ja kilpailuetua bisneksessään. Lisäksi on hyvä huomioida, että viime vuosina ROE on laskenut taseen muuttuessa sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin seurauksena. Näkisin, että ensi vuoden luvut tulevat olemaan huomattavan erilaiset. Fortum täyttää siis myös kriteerin 1.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, pois lukien 2015, jolloin jatkuvat toiminnot tuottivat tappiota. Vuoden 2015 tulos oli kokonaisuudessaan kuitenkin kaikkien aikojen paras sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä johtuen (EPS 4,66€). Jos vuotta 2015 ei huomioida pelkästään jatkuvien toimintojen osalta, niin ROE oli alimillaan 3,72 % ja NpM 13,88% vuonna 2016 ja kriteeri 3 täyttyy.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,98€ ja tämän vuoden konsensusennuste (Reuters) on 0,9€. Nykyinen osinko on 1,1€ ja ensi vuoden osinkoennuste (Inderes) on 1,1€. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 122%. Osingonmaksusuhde vaikuttaa olevan selvästi koholla ylittäen kriteerini ja kaiken lisäksi maksusuhde on yli 100%. Suomalaisilta yrityksiltä hyväksyn korkean maksusuhteen, koska se on ollut tapana Suomessa. Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa tuloksen paranemista Uniper ostoon ja muihin rakennejärjestelyihin liittyen, jonka jälkeen maksusuhteen pitäisi laskea alle sadan pinnan tai jopa alle kriteerini (<70%).

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 7,44%, mutta tässä ei huomioida Uniper ostoa. Ottaen huomioon Uniper oston velan suhde omaan pääomaan on noin 82%, joka täyttää kriteerini. Korkokulut ovat kuitenkin koholla, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 7,1-kertaisesti. Kriteeriä 6 ei täytetä, mutta kuten osingonmaksusuhteen kanssa, niin tässäkin tuloksen kasvaminen lähivuosina tulee pitämään myös korkokulut hallinnassa. Jätetään Fortum seurantaan kriteerin 6 osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 19,42 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,66%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 0,09% vuodessa. Nettoliikevoitto on laskenut -5,83% vuodessa, mutta omien osakkeiden määrä on vähentynyt 0,02% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa ei ole nostettu viimeisen 10 vuoden aikana vaan se on laskenut 2% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 4% vuodessa Uniper oston tukemana. Terminaalikasvuksi oletan 2%, joka on realistisemmalla tasolla. Osinkojen kasvusta oletan, että osinko kasvaa jatkossa keskimäärin 2 % vuodessa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 13,47€ (DDM10) ja 13,85€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 13,26€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 19,42€, joten osake vaikuttaa yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 13,52€ eli osake on n. 44% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Fortum läpäisee 5 (korkea osingonmaksu suhde on ok, koska kyseessä suomalainen yritys). Fortumin tase on kuitenkin selvästi velkaisempi kuin mitä haluaisin ja se näkyy korkeana korkojen osuutena tuloksesta. Uniper oston tulosvaikutus ja muiden yritysjärjestelujen vaikutukset ovat kuitenkin vielä edessä päin ja uskon tuloksen nousevan nykyistä paremmalle tasolle lähivuosina. Jätetään siis Fortum seurantaan kriteerin 6 osalta. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Fortumin osakkeita 120 kpl, jotka on hankittu 12,19 euron keskihinnalla. Olen vuosien aikana käynyt kauppaa Fortumin osakkeilla 13 kertaa. Viimeisen romahduksen aikana 2015 - 2016 vuoden vaihteessa tankkasin Fortumia yhteenä 450 kappaletta hinnoilla 11,85€ -15,6€. Tämän jälkeen olen keventänyt Fortumia hinnoilla 12€, 14,3€, 15,5€ ja 18,35€. Nykyinen positio on 4,7 % salkustani ja olen tyytyväinen painoon.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Kone

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä hissien ja liukuportaiden valmistaja ja huoltaja Kone (KNEBV). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 35,12% ja nettomarginaali 10,15%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 24,03% ja nettomarginaali 4,41% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 1,89€ ja tämän vuoden konsensusennuste on 1,72 €. Nykyinen osinko on 1,65€ ja ensi vuoden osinkoennuste (Inderes) on 1,65€. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 95,93%. Osingonmaksusuhde vaikuttaa olevan hieman koholla ylittäen kriteerini, mutta on kuitenkin alle 100%. Suomalaisilta yrityksiltä hyväksyn korkean maksusuhteen, koska se on ollut tapana Suomessa.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin -58,14%, joka tarkoittaa nettokäteistä taseessa. Korkokulut ovat myös hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 369-kertaisesti. Kriteerini täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 41,94 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,93%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 8,17% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 18,4% vuodessa, mutta omien osakkeiden määrä on kasvanut 0,21% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 17,65% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 7,96% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%, joka on realistisemmalla tasolla. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 7,96% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 7,96% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Oletukset seurailevat kassavirran kasvuoletuksia. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 34,54€ (DDM10) ja 32,68€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 37,85€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 41,94€, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 35,02€ eli osake on n. 20% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Kone läpäisee kaikki (korkea osingonmaksu suhde on ok, koska kyseessä suomalainen yritys). Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Koneen osakkeita. Ostin 25 kappaletta 10.3.2014 ja toiset 25 kappaletta 3.7.2015. Tällä hetkellä keskihinnalla 32,74€ hankitut Koneen 50 osaketta edustavat 4,26% salkustani.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 oli suurten muutosten vuosi, salkun tuotto -1,90%

Vuoden 2018 alkupuolella muutin yhteen tyttöystäväni kanssa. Vuoden loppupuolella saimme ihanan pienen terveen pojan meidän elämäämme. Suurten muutosten vuosi sanoisin. Käyn tässä tekstissä läpi vuoden 2018 tapahtumat sijoitus- ja säästämismielessä blogin henkeni mukaisesti vaikka tarinan kerrontaa riittäisi melkoisesti muistakin aiheista.

Lähtökohdat vuodelle 2018 perustuu vuoden takaiseen tekstiin, joka löytyy täältä.

Nettovarallisuuden kehitys

Lähtökohta 31.12.2017:
Osakesalkku 45 109€, josta käteistä 9 000€
Osuusmaksut 900€
Opintolaina 0€
Henkilöstörahasto 0€
Asunnossa 28 212€
Käteinen 1 101€
"Oppii olemaan"-velka 0€
+_________________________
                               NAV 75 322€

Tilanne on vuoden aikana yksinkertaistunut huomattavasti vuoteen 2017 nähden. Rivien määrä on vähentynyt ja nyt vuoden 2018 lopulla tilanne näyttää seuraavalta.

31.12.2018 tilanne:
Osakesalkku 48 861€, josta käteistä 6 033€
Asunnossa 33 462€
Käteinen ja muut varat 9 605€
+_________________________
                               NAV 91 928€

Nettovarallisuuteni on kasvanut vuoden 2018 aikana noin 22% eli toisin sanoen 16 600 euroa. Edelleen NAV:n kasvuvauhti on pysynyt hyvänä, mutta vieläkään ei 100k€:a mennyt rikki vaikka hyvin lähellä sadan kilon rajapyykkiä hätyyteltiinkin syksyn aikana ennen markkinoilla alkanutta alamäkeä. Eiköhän se vuoden 2019 aikana näpsäistä rikki!

Osuusmaksut olen yhdistänyt käteiseen ja muihin likvidiin varoihin, joihin sisältyy viidellä eri tilillä oleva käteinen, kaksi osuusmaksua (HOK-Elanto ja OP) sekä vuokravakuuden puolikas. Edellä mainitut tilit ovat käyttötili, säästötili, ruokatili, bonussäästötili ja vuokra-asuntotili.

Osakesalkun kehitys

Vuoden 2018 osakesalkun kehitys oli ensimmäistä kertaa negatiivinen. Vaikka salkun arvo kasvoi, niin se oli lisätyn pääoman ansiota. Alla erittely osakesalkkuni kehityksestä:

Lisätty pääoma 4900€
Osuusmaksujen korkotulot ja bonukset (bruttona) 197,26€
Osinkotulot (bruttona) 1285,69€
Superluoton korko -0,56€
Osinkojen ennakonpidätys -231,26€
Arvon lasku -2399€
+_________________________
                        Yhteensä +3752€

Osakesalkkuni on vuoden alusta alkaen ollut jaettuna Lynxiin ja Nordnettiin. Nordnet salkkuni (TWR) tuotto oli -2,68% ja Lynxin salkkuni (TWR) tuotto oli +1,23%. Jos painotan tuottoja vuoden alun pääomajakauman mukaan (Lynx 19,95% ja Nordnet 80,05%), niin koko salkkuni tuotto vuoden 2018 aikana oli -1,90%. Tappiolle siis päädyttiin vaikka salkkuni oli parhaimmillaan tuottanut yli 10%. Edellä esittämäni laskelma ei toki ole aivan tarkka, mutta mielestäni riittävän hyvä käyttötarkoitukseensa varsinkin tänä vuonna, kun lisätyn pääoman määrä oli suhteellisen pieni.

Vertailuindeksini on 50/50 SP500 ja Superrahasto Suomi (OMXH25). OMXH25 tuotti vuoden 2018 aikana -4,0% Nordnetin sivuston mukaan. SP500 tuotti osingot uudelleen sijoitettuna -4,75%. USD/EUR oli vuoden alussa 1,20108 ja vuoden lopulla 1,14469 eli EUR heikkeni dollariin nähden 4,69%. Tämä tarkoittaa, että euroissa mitattuna SP500 indeksi laski -0,06%. Vertailuindeksini laski siis 0,5*-4% + 0,5*(-4,75+4,69)% = -2,03%. Voitin siis vertailuindeksini juuri ja juuri, mutta käytännössä kuljettiin käsikädessä ottaen huomioon laskelman epätarkkuuden.

Kaupankäyntikulut pysyivät tänä vuonna hyvin hallussa ollen yhteensä 50,64€ koko vuodelta. Kulut olivat yhteensä 0,11% salkkuni keskimääräisestä arvosta. Tämä on absoluuttisesti ja suhteellisesti salkkuni pienimmät kulut sijoittamisen aloittamisesta lähtien. Uskon tämän trendin jatkuvan, sillä aion painottaa yhä enemmän kaupankäyntiäni Lynxiin, jossa kaupankäyntikulut ovat 3,5 dollaria per kauppa. Ensi vuodelle voi tulla lisäksi muutama myynti liittyen strategiaan sopimattomista Tikkurilasta ja Siilistä luopumiseen.

Alla vielä yhteenveto osingoista, salkkuni kuluista ja tuotosta blogin ajalta:

Vuosi 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Yhteensä
Osingot 1,482.95€ 1,258.42€ 1,124.88€ 1,133.20€ 521.78€ 430.78€ 5,952.01€
Kulut 50.64€ 96.00€ 211.00€ 184.00€ 111.00€ 146.00€ 798.64€
Tuotto -1.90% 3.14% 18.70% 15.39% 8.50% 12.19% 68.69%

Velka ja sijoitusasunto

Vuoden alussa asuntoni oli vielä omassa käytössäni, mutta heinäkuusta alkaen asuntoni on ollut vuokralla. Jatkossa asunto on puhtaasti osa sijoitusvarallisuuttani. Tällä hetkellä ainut velka minulla on sijoitusasuntoon liittyen. Omaa lainaa oli vuoden alussa 52 565€ ja taloyhtiölainaa 62 222€ eli lainaa oli yhteensä 114 786€. Nyt vuoden 2018 lopulla omaa lainaa on 50 136€ ja taloyhtiölainaa (arviolta, sillä syyskuun loppuvaa tilikautta ei ole vielä saatu pakettiin) 59 402€ eli lainaa on yhteensä 109 538€. Vuoden aikana lyhensin lainaani yhteensä noin 5 248€, joka on noin 4,6% vuoden alun lainapääomasta. Asunnon arvo (ostohinta) on 143 000€, johon en ole tehnyt muutoksia käyvän arvon perusteella. Tällä hetkellä lainaa on yhteensä siis noin 76,4% asunnon arvosta.

Käydäänpä läpi sijoitusasuntoon liittyvät tiedot. Vuoden 2018 aikana asunnon kulut ja menot olivat alla olevan mukaiset:

Heinä - Joulukuu:
Vuokratulot 4 325€
Vastikkeet -2 075,1€, josta arviolta taloyhtiölainan lyhennyksiä 6*235€ = 1 410€
Lainan lyhennykset -1 065,54€
Lainan korot 188,3€
Muut kulut -226,52€

Vapaa kassavirta oli yhteensä 769,54€. Jos ottaa huomioon lainojen lyhennykset, niin tuotto oli  3 245€ eli noin 2,27% asunnon arvosta. Lisäksi tässä on syytä huomioida, että muut kulut ovat arvioita. Muihin kuluihin kuuluu luottotietojen tarkistuksen liittyvät kulut, matkakuluja asunnolle näyttöä varten ja sauman paikkaamista varten, yhden sauman paikkausmateriaalin hankinta ja asunnon näyttöön liittyvä palkkio. En ole ihan varma voinko lyhentää näyttöpalkkiota verotuksessa, sillä tarjosin ravintolaillallisen ystävälleni, joka hoiti asunnon näytön sillä aikaa kun olin ulkomailla lomailemassa. Joka tapauksessa verotus tosiaan puuttuu sijoitusasunnon luvuista vielä. Pidän käteistä sijoitusasuntotilillä valmiina verotusta ja muita pieniä sijoitusasuntoon liittyviä kuluja varten.

Kulut ja säästöt

Olen seurannut kulutustani, tulojani ja säästämistäni vuoden 2018 aikana kahdessa eri osassa. Tämä liittyy asunnon vuokralle laittoon. Alla tietoja koko vuoden ajalta:

Tammi - Kesäkuu

Säästöön keskimäärin 844€ eli noin 22,4% tuloista. Alkuvuonna juhlimiseen on selvästi mennyt vielä liikaa rahaa (743€/kk). Nämä kulut johtuvat lähinnä useamman viikon lomasta Indonesiassa. Asumiskulutkin (991€/kk) ovat hieman koholla, sillä saimme asunnon jo huhtikuun alussa, ja maksoin oman osani vuokrasta oman kämppäni kulujen lisäksi siitä alkaen vaikka muutinkin vasta asuntoon kesäkuun alussa.

Heinä - Joulukuu

Säästöön keskimäärin 933€ eli noin 25,7% tuloista. Loppuvuonna juhlimiseen on mennyt vain 132€/kk, josta olen suorastaan ylpeä. Tavaroissa ja palveluissa näkyy mm. auton osto (1000€), lastenrattaiden hankinta (1100€) ja kaikkea muuta irtaimistoa mitä ollaan tarvittu. Koen, että nämä ovat enemmän tai vähemmän kertaluonteisia kuluja vaikkakin vastaavia voi tulla jatkossakin.

Vuoden 2018 kulut, tulot ja säästöt (suluissa näkyy budjetoidut summat)

Menot keskimäärin
Ruokailu 632€ (640)
Juhliminen 434€ (250)
Tavarat/palvelut 753€ (570)
Asuminen 992€ (883)
+_________________________
                        Yhteensä 2815€ (2343)

Tulot keskimäärin
Palkka 3605€
Työtulot 299€
Työmenot 200€
+_________________________
                        Yhteensä 3704€

Säästöön keskimäärin 889€ eli noin 24% tuloista.

Odotukset ensi vuodelle

Koitetaan tehdä ennuste Q4 toteuman perusteella. Ainoastaan tavarat ja palvelut menivät selvästi yli joululahjojen ja uusien talvirenkaiden hankinnan takia Q4:lla. Lisäksi asuminen meni yli budjetoidun, koska maksoin suuremman osan vuokrasta. Mutta muut pysyivät hyvin budjetissa. Tämän perusteella voinkin ennustaa, että ensi vuosi tulee menemään aika lailla budjetissa eli kokonaiskulut ovat noin 2340€/kk, mutta erittely voi poiketa budjetoidusta. Olen säästänyt jo 5000€ valmiiksi hoitovapaata varten, mutta saattaa olla, että pääsen huolehtimaan perheeni kuluista hieman suuremmalla osalla jo aiemmin, koska tuet eivät ole hääppöiset. Jos talouteni olisi retuperällä ja kaikki rahat menisi aina kulutukseen, niin tähän ei olisi mitään rahkeita. Nyt ei tee edes pahaa esimerkiksi pari vuoden ajan tukea perhettä ja maksaa kuluja selvästi toista enemmän. Itse näen asian niin, että olemme yksi perhe, jolla on yhdet tulot ja yhdet menot. Vaikka tämä ajattelu saattaakin johtaa siihen, että en sijoituksiin hirveästi rahaa saa säästettyä, niin se ei minua haittaa lainkaan, koska rakkaus voittaa aina:)

Yhteenveto

Nettovarallisuuteni kasvoi ja lähentelee 100 000 euron rajaa. Osakesalkku tuotti osinko- ja korkotuloja enemmän kuin koskaan, mutta kokonaistuotto oli ensimmäistä kertaa negatiivinen. Asunnostani tuli sijoitusasunto ja se tuotti yli 3000€ riihikuivaa (ennen veroja) puolen vuoden aikana. Menoja oli, mutta onneksi oli tulojakin. Sain säästöön noin 890€ kuukaudessa.

Muutin tyttöystävän kanssa saman katon alle Kesäkuussa ja esikoiseni syntyi Lokakuussa. Marraskuun olin käytännössä isyyslomalla ja oli ihanaa katsella pikkupojan kehitystä. Joulukuun alussa palattiin hieman töihin ja nyt sai olla 11 päivää kotona viettämässä joulun ja vuoden vaihteen samalla katsoen kun poikani oppii hymyilemään. En tiedä voiko uusi vuosi onnellisemmin alkaa?

Onpahan siis ollut taas vuosi! Hyvää ja onnellista uutta vuotta 2019 kaikille!