keskiviikko 2. tammikuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Fortum

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä kaikkien tuntema Suomen valtion noin puoliksi omistama energiajätti Fortum (FORTUM). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 12,01% ja nettomarginaali 21,81%. Kriteeri 2 täyttyy, mutta oman pääoman tuotto jää kriteeristäni.

Fortumin ROE on kuitenkin kohtuullisella tasolla, joten verrataanpa Fortumia kilpailijoihin. Vertailuun valitsin kilpailijoista kolme suurinta, jotka toimivat maantieteellisesti samalla alueella ja nämä ovat EON, RWE ja Statkraft. Lisäksi otin mukaan jenkkilästä sähköntuotantoyhtiöt koko alana. Kilpailijoiden ROE ovat viime vuosina olleet 4,6% - 13,9%, ollen keskimäärin 9,3%. Jenkkilässä sähköyhtiöiden pitkän aikavälin keskiarvo oman pääoman tuotolle on 10,2%. Keskimäärin kilpailijat ovat siis pystyneet 9,5% ROE:hen. Fortumin oman pääoman tuotto on siis parempi kuin kilpailijoilla ja tästä voidaan päätellä, että Fortumilla on jonkinlaista vallihautaa ja kilpailuetua bisneksessään. Lisäksi on hyvä huomioida, että viime vuosina ROE on laskenut taseen muuttuessa sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin seurauksena. Näkisin, että ensi vuoden luvut tulevat olemaan huomattavan erilaiset. Fortum täyttää siis myös kriteerin 1.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, pois lukien 2015, jolloin jatkuvat toiminnot tuottivat tappiota. Vuoden 2015 tulos oli kokonaisuudessaan kuitenkin kaikkien aikojen paras sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä johtuen (EPS 4,66€). Jos vuotta 2015 ei huomioida pelkästään jatkuvien toimintojen osalta, niin ROE oli alimillaan 3,72 % ja NpM 13,88% vuonna 2016 ja kriteeri 3 täyttyy.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,98€ ja tämän vuoden konsensusennuste (Reuters) on 0,9€. Nykyinen osinko on 1,1€ ja ensi vuoden osinkoennuste (Inderes) on 1,1€. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 122%. Osingonmaksusuhde vaikuttaa olevan selvästi koholla ylittäen kriteerini ja kaiken lisäksi maksusuhde on yli 100%. Suomalaisilta yrityksiltä hyväksyn korkean maksusuhteen, koska se on ollut tapana Suomessa. Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa tuloksen paranemista Uniper ostoon ja muihin rakennejärjestelyihin liittyen, jonka jälkeen maksusuhteen pitäisi laskea alle sadan pinnan tai jopa alle kriteerini (<70%).

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 7,44%, mutta tässä ei huomioida Uniper ostoa. Ottaen huomioon Uniper oston velan suhde omaan pääomaan on noin 82%, joka täyttää kriteerini. Korkokulut ovat kuitenkin koholla, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 7,1-kertaisesti. Kriteeriä 6 ei täytetä, mutta kuten osingonmaksusuhteen kanssa, niin tässäkin tuloksen kasvaminen lähivuosina tulee pitämään myös korkokulut hallinnassa. Jätetään Fortum seurantaan kriteerin 6 osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 19,42 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,66%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 0,09% vuodessa. Nettoliikevoitto on laskenut -5,83% vuodessa, mutta omien osakkeiden määrä on vähentynyt 0,02% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa ei ole nostettu viimeisen 10 vuoden aikana vaan se on laskenut 2% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 4% vuodessa Uniper oston tukemana. Terminaalikasvuksi oletan 2%, joka on realistisemmalla tasolla. Osinkojen kasvusta oletan, että osinko kasvaa jatkossa keskimäärin 2 % vuodessa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 13,47€ (DDM10) ja 13,85€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 13,26€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 19,42€, joten osake vaikuttaa yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 13,52€ eli osake on n. 44% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Fortum läpäisee 5 (korkea osingonmaksu suhde on ok, koska kyseessä suomalainen yritys). Fortumin tase on kuitenkin selvästi velkaisempi kuin mitä haluaisin ja se näkyy korkeana korkojen osuutena tuloksesta. Uniper oston tulosvaikutus ja muiden yritysjärjestelujen vaikutukset ovat kuitenkin vielä edessä päin ja uskon tuloksen nousevan nykyistä paremmalle tasolle lähivuosina. Jätetään siis Fortum seurantaan kriteerin 6 osalta. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Fortumin osakkeita 120 kpl, jotka on hankittu 12,19 euron keskihinnalla. Olen vuosien aikana käynyt kauppaa Fortumin osakkeilla 13 kertaa. Viimeisen romahduksen aikana 2015 - 2016 vuoden vaihteessa tankkasin Fortumia yhteenä 450 kappaletta hinnoilla 11,85€ -15,6€. Tämän jälkeen olen keventänyt Fortumia hinnoilla 12€, 14,3€, 15,5€ ja 18,35€. Nykyinen positio on 4,7 % salkustani ja olen tyytyväinen painoon.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti