sunnuntai 20. tammikuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: J M Smucker

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Viime tekstissä yritin screenailla uusia yhtiöitä siten, että salkkuni hajautus paranisi ja päädyin ottamaan tarkempaan tutkintaan 4 yhtiötä ei-sykliseltä kuluttaja hyödykkeet ja palvelut toimialalta. Vuorossa on pakattua ruokaa, kahvia ja lemmikkiherkkuja valmistava J M Smucker (SJM). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 8,6% ja nettomarginaali 8,3%. SJM ei täytä kumpaakaan kriteeriäni. Nettomarginaali voisi toki olla parempi kuin kilpailijoilla, mutta ROE on absoluuttisesti liian matala, joten ei ole syytä edes tehdä vertailua kilpailijoihin. ROE on ollut yli 10% vain vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2015 SJM osti Big Heart Pet Brandsin 5,8 miljardilla dollarilla, jonka jälkeen ROE laski. Toki ROE:n saisi suuremmaksi vivuttamalla, mutta kuten nähdään myöhemmin, niin näyttää siltä, että SJM:llä on jo nyt liikaa velkaa.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 4,87% ja nettomarginaali 6,06% vuonna 2015.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli $7,96 ottaen huomioon verouudistuksen kertaerän ja ensi vuoden konsensusennuste on $8,01. Nykyinen osinko on $3,12 jota on korotettu ensi vuodelle $0,28 eli uusi osinko on $3,4. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2018 luvuilla on 39,2% ja ennustetuilla 2019 luvuilla 42,5%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 59%, joka on hyvä arvo. Korkokulut eivät kuitenkaan ole hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut vain n. 6,2-kertaisesti. Kriteeri 5 täytetään, mutta kriteeriä 6 ei. Jostain syystä SJM:n korkomenot ovat korkeat suhteessa tulokseen vaikka velan osuus pääomasta ei suuri. Tämä on toki kytkyssä matalaan oman pääoman tuottoon. Jos pääoma tuottaisi enemmän, niin korkokulutkin olisivat pienemmät tulokseen nähden.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 104,79 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,24%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2018 aikana 11,84% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 12,49% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 0% vuodessa. Käytännössä yritysostojen yhteydessä osakemäärä on kasvanut, joka on sitten ostettu myöhemmin takaisin ja osakemäärä ei ole muuttunut laisinkaan vuoteen 2007 nähden. Osinkoa on nostettu 9,6% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 8% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon historiallista vauhtia vähennettynä turvamarginaalilla. Terminaalikasvuksi oletan 2%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,6% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,6% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkokasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $139,53 (DDM10) ja $132,91 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $150,08.

Osakekurssi on tällä hetkellä $104,79, joten osake vaikuttaa selvästi aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $140,84 eli osake on n. 34% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä J M Smucker läpäisee 4. Yrityksen ROE on absoluuttisesti liian matala ja se heijastuu myös korkokulujen suureen osuuteen EBIT-tuloksesta. Lisäksi nettomarginaali on alle 10%, mutta se voi olla kilpailijoita parempi. Yritys ei sovi laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista SJM:n osakkeita enkä harkitse hankkivani niitä tulevaisuudessa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti