torstai 26. heinäkuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Waste Management

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Waste Management (tikkeri WM). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 17,11% ja nettomarginaali 7,63%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Nettomarginaali on kuitenkin matalalla, mikä johtuu alan luonteesta ja tämä ei ylitä kriteeriäni. Olen harkinnut tämän nettomarginaalikriteerin käyttämistä ja miettinyt onko perusteltua vaatia yli 10 % nettomarginaalia. Kertooko se kilpailuedusta? Kertooko se hinnoitteluvoimasta? Kertooko se yrityksen laadusta?

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 1,63% ja nettomarginaali 0,7% vuonna 2013.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,2ja tämän vuoden konsensusennuste on $3,77. Nykyinen osinko on $1,86. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 53,13%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 147%, joka on selvästi kohonneella tasolla. Jos taseessa olevat takaisinostetut osakkeet (Treasury shares) huomioidaan, niin velan suhde omaan pääomaan olisi n. 75% ja täyttäisi kriteerini, joten en näe tässä ongelmaa. Korkomenot eivät kuitenkaan ole mielestäni täysin hallinnassa. Tulos (EBIT) kattaa korot 7,3-kertaisesti, joten tätäkään kriteeriä ei voida katsoa täyttyneeksi.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 82 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,3%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Koska yllä olevan analyysin perusteella yhtiö ei läpäise laatukriteerejäni, niin jätän arvon etsinnän vähän lyhyemmäksi. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut viimeisen 11 vuoden aikana 0,85% vuodessa. Nettoliikevoitto on kuitenkin kasvanut 5,3% vuodessa, osinkoa on nostettu 5,9% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 1,42% vuodessa viimeisen 11 vuoden aikana. EPS on kasvanut siis 5,3%+1,42% = 6,72% vuodessa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Lyhyen aikavälin kassavirran kasvuna käytän EPS:n kasvua, joka on 6,72 % vuodessa. Pitkällä aikavälillä oletan, että kassavirta ei voi kasvaa nopeammin kuin liikevaihto huomioiden omien osakkeiden takaisin ostot eli kasvu on korkeintaan 2,27%. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin osingon kasvuna käytän toteutunutta osingon kasvua, joka on 5,9 % vuodessa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $44,86 (DDM10) ja $47,1 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $66,79.

Osakekurssi on tällä hetkellä n. $82, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $53 eli osake on n. 35% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä WM läpäisee neljä. Yrityksen nettomarginaali on liian matalata ja velkaantuminen sen verran korkealla tasolla, että korkomenot ovat suhteellisen suuret tulokseen nähden. Lisäksi osake on selvästi yliarvostettu nykyisellä 82 dollarin hinnalla. WM ei sovi salkkuuni vaikka hinta olisi oikea heikon laadun takia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Waste Managementin osakkeita, enkä harkitse niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti