sunnuntai 24. kesäkuuta 2018

Osingon kasvattaja analyysissa: Sampo

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Sampo. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Sampo oli yksi yhtiöistä, joka pääsi jatkoon 3/2018 tekemästäni vakuutusyhtiöt tarkastelusta. Otin Sammon tutkittavakseni ensimmäisen, koska huomasin hinnan laskeneen ja se on suomalainen yritys, jolloin tiedot on helpoimmin saatavilla.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 19,02% ja nettomarginaali 29,82%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Lisäksi nettomarginaali on todella korkealla tasolla ja sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 7,7% ja nettomarginaali 16,33% vuosina 2011 ja 2008. Näissä arvoissa ei ole huomioitu käypien arvojen muutoksia. Ne mukaan lukien esim. vuoden 2008 ROE olisi ollu -56%. Tämä ei kuitenkaan kuvasta taustalla olevan vakuutusbisneksen laatua, joten en ottanut näitä huomioon.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 3,96€ ja tänä vuonna konsensus ennuste odottaa 3,14€ osakekohtaista tulosta. Nykyinen osinko on 2,6€ ja ennuste odottaa 2,75€ osinkoa. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4).Maksussuhteen arvioinnissa ei voida käyttää vuoden 2017 lukuja, koska siinä oli isot kertakohtaiset erät Topdanmarkin kirjaamiskäytäntöihin liittyen. Ennustetun osingon maksusuhde ennustettuun EPS:iin nähden on 87,6%. Osinko on jo se sen verran korkealla tasolla, että sitä ei voi enää sanoa kestäväksi. Sampo suomalaisten firmojen tapaan jakaa suuret osingot omistajien tahdosta ja luotto yrityksen johtoon on sen verran kova, että en näe korkeaa maksusuhdetta ongelmana.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 265%, joka ei ole hyvällä tasolla. Sampo ei kuitenkaan ole ihan normaali yritys vaan isojen pankkiomistusten takia tase heijastelee omistettujen pankkien tasetta, jolloin debt-to-equity luku ei ole käyttökelpoinen. Korkomenot ovat kuitenkin hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 43-kertaisesti. Yritys läpäisee seulan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 41,2 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 6,7% ennustetulla osingolla laskettuna. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvinkin riittävällä tasolla. Tämäkin kriteeri täytetään.

Esti arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttaus mallia. Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yritys on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan viimeisen 10 vuoden aikana 1,22% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 14,26% vuodessa, osinkoa on nostettu 14,00% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 0,12% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Liikevaihto ja nettoliikevoitto eivät ole kuitenkaan kasvaneet yhtään samalla tavalla, koska yrityksen historiaan liittyy paljon järjestelyjä, jotka ovat muuttaneet tuloksen kirjaamistapoja ja siten myös kannattavuus lukuja. Mielestäni vakuutusyhtiö/pankkialalla liikevaihdon kasvu ei oikein edusta taustalla olevan bisneksen kasvua. Tästä johtuen käytän Sammon kanssa oman pääoman kasvua ns. reaunaehtona tarkastaakseni, että onko nettovoiton ja osingon kasvu realistisia myös tulevaisuuden arviointiin. Sammon oma pääoma on kasvanut 13,3% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana, joka on hyvin linjassa nettoliikevoiton ja osingon kasvun kanssa. Suuresta epävarmuudesta johtuen oletan, että lähitulevaisuudessa bisnes kasvaa 7,26 % vuodessa, joka on liikevaihdon kasvun ja oman pääoman kasvun keskiarvo.

Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani. Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon 2 vaiheisella osinkojen diskonttausmallilla. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 45,64€. Osakekurssi on tällä hetkellä n. 41,2€, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan.

Laskin myös arvostuksen kaksiosaisella kassavirran diskonttausmallilla käyttäen 10 % tuotto-odotusta. Tämä laskelma antaa Sammon osakkeen arvoksi 50,72€, joka on linjassa DDM-mallin laskelman kanssa. Käyttäen keskiarvoa näistä laskelmista, Sammon arvoksi saadaan 48,18€, joka on n. 17% nykyhintaa korkeammalla.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Sampo läpäisee kaikki pl. osingonkestävyyskriteerin. Hyväksyn kuitenkin korkean osingonmaksusuhteen, sillä luotan firman johtoon niin paljon. Sammosta pitäisi saada 10% tuoton nykyhinnalla, sillä osake vaikuttaa 17% aliarvostetulta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Sammon osakkeita, mutta harkitsen niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

torstai 14. kesäkuuta 2018

Osingon kasvattaja analyysissä: Pepsi

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Pepsi. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 39,66% ja nettomarginaali 10,56%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Lisäksi nettomarginaali on vakuuttavalla tasolla ja sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 27,6% ja nettomarginaali 8,65% vuosina 2012 ja 2015.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $5,32 ja tänä vuonna konsensus ennuste odottaa $5,68 osakekohtaista tulosta. Nykyinen osinko on $3,71. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 69,7%. Osinko vaikuttaa olevan nipin napin kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa juuri ja juuri alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 43%, joka on hyvällä tasolla. Lisäksi korkomenot ovat hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 14,6-kertaisesti. Yritys läpäisee seulan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 105 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,5%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvinkin riittävällä tasolla. Tämäkin kriteeri täytetään.

Esti arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttaus mallia. Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yritys on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan viimeisen 10 vuoden aikana 4,36% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 3,66% vuodessa, osinkoa on nostettu 9,43% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 1,16% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Historiallinen osingonkasvutahti on ollut kova ja on johtanut osingon maksusuhteen kohoamiseen. EPS on kasvanut siis 3,66%+1,16% = 4,82% vuodessa.

Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani. Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon 2 vaiheisella osinkojen diskonttausmallilla. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $95. Osakekurssi on tällä hetkellä n. $105, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan.

Jos kuitenkin arvioidaan mikä tuotto-odotus olisi, jos oletetaan, että osinkoa kasvatetaan seuraavat 10 vuotta edellisten 10 vuoden tapaan 9,43% vuodessa ja sen jälkeen EPS:n kasvuvauhdin mukaisesti 4,82% vuodessa. 105 dollarin arvostus vastaa näillä oletuksilla 9,58 % tuottoa.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Pepsi läpäisee kaikki. Siitä huolimatta nykyisellä hinnalla Pepsistä ei pitäisi saada 10 % tuotta vaan osake vaikutta ahieman yliarvostetulta. Odotettavissa tuotto on kuitenkin hyvin lähellä käyttämääni tuottovaatimusta. Tämä on mielestäni hyväksyttävissä olevalla tasolla ottaen huomioon liiketoiminnan laadun.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Pepsin osakkeita, mutta harkitsen niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

sunnuntai 27. toukokuuta 2018

Alkuvuoteni oli tapahtumarikas

Viime vuoden lopulla en osannut ajatellakkaan kuinka vauhdikas ja tapahtumarikas vuosi tästä on tulossa. Ehkä olette huomanneet, että en ole kirjoittanut pariin kuukauteen mitään. Koska aikani ja energiani on mennyt tärkeämpiin asioihin, niin blogille ei ole juuri jäänyt aikaa. Tässä tekstissä haluan hieman valottaa mitä tässä alkuvuonna on oikein tapahtunut.

Ensinnäkin voisin hieman kertoa sijoituksistani. En ole tehnyt mitään kauppoja Disney oston jälkeen salkussani. Osingot ovat jääneet sijoittamatta ja salkussa on edelleen n. 17% käteispositio. Yksinkertaisesti ei ole ollut aikaa analysoida yrityksiä niin tarkkaan, että olisin sijoittamiseen voinut ryhtyä. Tämän olen luvannut itselleni jossain vaiheessa, että en osta ellen analysoi.

Olen kuitenkin tehnyt manooverejä asuntosijoituspuolella. Olen pistänyt oman 25 neliöisen yksiöni vuokralle ja nyt siihen on tulossa vuokralainen 1.7. alkaen. Olen muuttamassa pois siitä toukokuun lopussa, joten kesäkuusta tulee tyhjä kuukausi. Jonkin verran jouduin etsimään vuokralaista, sillä luotettavaa ja maksukykyistä vuokralaista ei vaan tullut vastaan heti. Alla hieman vuokratuottolaskelmaa:

Vuokra 700
Hoitovastike 100.5
Rahoitusvastike 225
Asuntolaina 180
Asuntolaina korot 31

Verotettava tulo 343
Vero 103

Kassavirta 60
Arvioitu nettovuokratuotto 424

Tämä tulee kivasti buustaamaan sijoitustuottoja ja ns. passiivisia tuloja. Velka lyhenee kuin itsestään ja vivun jälkeenkin jää jotain käteen.

Toinen hyvin blogin aiheisiin sopiva tapahtuma on tehtävien vaihto töissä, joka toi mukanaan 500e palkankorotuksen. Aloitin nykyisessä työpaikassa 3/2017 jolloin palkkani nousi n. 1000e. Nyt noin vuosi myöhemmin palkkaus korjaantui vielä hieman ylemmäs. Nyt bruttopalkkani on tasan 5000 euroa kuukaudessa. Toki tehtäviä ja vastuuta on tullut lisää, mutta ne ovat kaikki olleet mieluisia. Työaika ei ole lisääntynyt, mitä voi monesti tapahtua tehtävien vaihdon yhteydessä. Se näyttää olevan paljon firmasta kiinni, että löydätkö paikkasi ja arvostetaanko taitoa ja tekemistä talossa. Nyt näyttää siltä, että palkasta alkaa jäämään säästöön jotain ihan kunnon summia.

Niin sitä luulisi :)

Olin lomalla 2 viikkoa, johon meni ylimääräistä n. 1500-1700e. Uuden kämpän vuokra on kohtuu suolainen 1470e vesimaksuineen. Olemme ostaneet parisängyn 1150e ja ison kulmasohvan 1200e. Olemme tyttöystäväni kanssa maksaneet nämä puoliksi. Kaikki hyviä ja todella tarpeellisia hankintoja, joten ei siinä mitään.

Jatkossakin voi olla, että rahaa menee hieman enemmän sillä perheenlisäystä on odotettavissa :) Sillä rahanmenolla ei ole kuitenkaan mitään merkitystä! Olen monesti miettinyt, että miksi olen säästänyt ja miksi säästän. Nyt tuntuu, että olen ymmärtänyt miksi. Silti en osaa vieläkään tajuta kuinka onnenpoika olen. Tämä on tietenkin iso, järkäleen kokoinen, muutos elämässäni ja tämän asian sulatteluun tulen varmasti palaamaan blogissani. Jos tämän hetken tunteita haluu kuvata niin ne ovat: jännitys, rakkaus, pelko, ahdistus, rakkaus, tyhmyys, onnellisuus, pelko, rakkaus ja onnellisuus. Aivan käsittämätöntä, mutta niin ihanaa :)

Mitä vielä tulee viime kuukausien isoihin hankintoihin ja lomareissuun, niin alla yhteenveto tuloista ja menoistani viime kuukausilta 1.1.-25.5., josta näkee hyvin että kulutus on tällä hetkellä hieman koholla. Normaalitilanteeaaa näkisin, että säästöaste olisi lähempänä 50 % tasoa. Perheeni hyvin voinnista en tule kuitenkaan tinkimään pätkääkään!

Menot keskimäärin:
Ruokailu 515
Juhliminen 625
Tavarat ja palvelut 853
Asuminen 736
+_____________________________________
Menot yhteensä 2729€

Tulot keskimäärin:
Palkkatulot 3436€
Muut työtulot 111€
Muut työkulut 54€
+_____________________________________
Tulot yhteensä 3493€

Säästöt keskimäärin:
Asuntolainan lyhennys 178€
Muut 586€
+_____________________________________
Säästöt yhteensä 764€

Säästöaste keskimäärin 21,9 %.

Ehkä sijoituksistani voisi vielä hieman kirjoittaa.
Asuntoni tulee olemaan siis ihan puhdas sijoitus 1.7. alkaen, jolloin sen statistiikat näyttävät seuraavalta:

Freedom apartment
Oma pääoma 29 276€
Sijoituslaina 51 502€
Taloyhtiölaina 62 222€
Asunnon arvo 143 000€
Nettovuokratuotto 5 088€
ROI ja ROE 3,56% ja 17,38%.

Osakesalkkuni ei ole kokenut muutoksia allokaatiossa. Osingot ovat irronneet, s-ryhmän osuusmaksujen korot ovat tulleet pääosin tilille ja osakekurssit ovat heiluneet. Alla tärkeimmät tunnusluvut salkustani:

Freedom fund
Osakkeet 38 128€
Käteinen 7 856€
Osuuskunnat 900€
S-tilin korot 100€
Vuokravakuus 1 420€
Yhteensä 48 410€

Top3 suurinta sijoitustani on Aflac, Strayer Education ja Skywork Solutions, joiden paino on yhteensä 18,4%. Top3 pienintä sijoitusta on Tikkurila, Medtronic ja Walmart, joiden paino on yhteensä 6,3%.

Semmosta tällä kertaa. Palataan, kunhan helteistä on nautittu ja ne vaihtuvat sateisiin ja perus +12 lämpöihin.

lauantai 3. maaliskuuta 2018

Osingon kasvattajat analyysissa: vakuutusyhtiöt


Tällä kertaa en tutki yhtä yhtiötä kerrallaan vaan etsin kiinnostavalta alalta hyviä kohteita tarkempaan tarkasteluun. Kyseessä on vakuutusala ja tässä tekstissä käyn läpi läjän vakuutusyhtiöitä, jotka ovat itsenäisesti pörssilistattuja tai osana konsernia. Tavoitteena on katsoa lähinnä viime vuoden tuloksia ja niiden perusteella sulkea pois huonoimmat. Alustavan listan yhtiöistä tein itse ja lisäksi pyysin Sharevillessa vinkkejä.

Vakuutustoimiala
Alalle ominaista on, että itse vakuutuksilla tehdään vain vähän tai ei lainkaan voittoa, mutta vakuutusmaksuista saatavien varojen sijoitustuotoilla tehdään koko yrityksen tili. Olen monesti kuullut tämän väitteen ja halusin oikeasti hieman tutkia onko näin. Lyhyen googlettelun jälkeen löysin jenkkilän vakuutusalan tilastoja, joissa on kerätty vakuutusryhmittäin yritysten keskimääräisiä yhdistettyjä kulusuhteita (combined ratio).

Yhdistetty kulusuhde lasketaan seuraavalla kaavalla:
Combined Ratio = (Losses + Expenses)/Earned Premiums

Jos yhdistetty kulusuhde on alle 100 %, niin vakuutusyhtiö tekee voittoa pelkillä vakuutuksilla. Yhdistetyn kulusuhteen arvot, jotka ovat pienempiä kuin 95 % katsotaan hyviksi. Vuosien 2009 - 2015 jenkkitilastojen mukaan vakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde oli keskimäärin 99,1 %. Tämä tarkoittaa, että vakuutusyhtiöt ovat voitollisia pelkästään vakuutuksilla, joten alkuperäinen väite ei ole tosi. Toki tutkimusaika on lyhyt. Lisäksi huomasin, että keskimääräiset yhdistetyt kulusuhteet riippuvat paljon mitä vakuutusryhmää tarkastellaan. Tämän voi nähdä alla olevasta taulukosta, jonka data perustuu edellä esitettyyn jenkkitilastot linkkiin:

Average
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Private auto
100.7
101.3
101.0
102.0
102.1
101.6
98.4
98.8
Homeowners
104.0
105.9
106.9
122.1
103.9
90.5
98.0
100.6
Workers' compensation
108.7
108.5
116.5
118.6
111.2
102.4
100.9
103.1
Other product
102.1
107.1
110.9
99.6
103.2
100.4
96.8
96.8
Commercial multi-peril
102.7
96.9
100.1
113.2
105.0
97.7
101.1
104.6
Commercial auto
104.1
99.4
97.8
103.6
107.0
106.9
106.8
107.0
Fire & Allied
90.3
79.8
82.3
102.3
102.3
83.5
88.1
93.7
Inland marine
88.1
89.3
86.2
97.1
96.1
83.8
80.5
83.7
Medical professional liability
90.2
85.2
81.6
87.9
93.4
89.5
95.1
98.6
All other
100.0
99.5
106.4
112.9
99.4
86.4
95.6
99.7
Average
99.1
97.3
99.0
105.9
102.4
94.3
96.1
98.7

Normaalin tarkastelun lisäksi aion siis tutkia myös vakuutusyhtiöiden osalta yhdistettyä kulusuhdetta ja vaadin, että se on alle 95 % pitkällä aikavälillä keskimäärin.

Tutkittavat yhtiöt

Salkussani on yksi vakuutusyhtiö, joka on Aflac. Aflac on pääosin (70 %) Japanissa toimiva terveys- ja henkivakuutusyhtiö. Aflac on toki mukana tarkastelussa.

Kiinnostukseni vakuutusyhtiöihin lähti Buffetin teksteistä, jonka perusteella olisi tyhmää jättää Berkshire Hathaway pois tarkasteluista. Berkshiren vakuutustoiminnot koostuvat ensisijaisista vakuutusbisneksistä ja jälleenvakuutusbisneksistä. Nämä ovat omaisuus-, tapaturma-, henki- ja terveysvakuutuksia tarjoavia yrityksiä. Vakuutusbisnekset koostuvat seuraavista yhtiöistä: GEICO (autovakuutusyhtiö), General Re (jälleenvakuutusyhtiö), Berkshire Hathaway Reinsurance Group (jälleenvakuutusyhtiö) ja Berkshire Hathaway Primary Group (paljon pieniä vakuutusyhtiöitä sisältävä yhtiö).

Jenkkilästä otin tarkasteluun Aflacin lisäksi muut pitkään osinkoaan kasvattaneet vakuutusyhtiöt: Erie Indemnity ja Travelers. Erie on kiinteistö- ja tapaturmavakuutusyhtiö, jonka muoto on jonkin tyyppinen pörssityyppinen hallintoyhtiö (tähän pitää tutustua tarkemmin, jos Erie pääsee jatkoon). Myös Travelers on kiinteistö- ja tapaturmavakuutusyhtiö. Periaatteessa lasken myös Progressiven, Chubbin ja Universal Insurancen tähän porukkaan vaikka osingonkasvu historia ei olekaan niin pitkä ja se on myös epäsäännöllisempi, mutta nousujohteinen. Progressive on ajoneuvo- ja kiinteistövakuutusyhtiö, joka löytyy mm. Seligson Phoebuksesta ja siitä voi lukea lisää täältä. Chubb on todella suuri vakuutus ja jälleenvakuutusyhtiö, joka syntyi kun vuonna 2016 ACE osti sen aikaisen Chubbin, joka oli osinkoaristokraatti. Universal on pienempi Floridassa toimiva kiinteistövakuutusyhtiö, joka on altis myrskyvahingoille ja nyt Irman ajoista (9/2017) kurssi on noussut n. 100 %.

Lisäksi Saksasta otin Allianzin, joka on suuri kiinteistö-, tapaturma-, terveys- ja henkivakuutusyhtiö, joka tarjoaa myös muita finanssipalveluita kuten jälleenvakuuttamista. Lontoosta otin erikoisen autovakuutusyhtiön Admiralin, joka jälleenvakuuttaa todella suuren osan vakuutuksistaan. Pohjoismaista otin myös seuraavat kaikille tutut vakuutusyhtiöt Sampo (If ja Topdanmark), Gjensidige ja Protector.


Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Lisäksi vaadin, että yhdistetty kulusuhde (CR) on hyvällä tasolla.

Alla on esitetty taulukko tarkastelussa olevien vakuutusyhtiöiden oman pääoman tuotosta, nettomarginaalista ja yhdistetystä kulusuhteesta.

Vakuutusyhtiöt
ROE
NpM
CR
AFL
Aflac
19.5%
20.2%
96.2%
ERIE
Erie Indemnity
26.5%
13.2%
93.2%
TRV
Travelers
9.2%
7.6%
92.6%
UVE
Universal Insurance
29.9%
14.5%
84.3%
SAMPO
Sampo
18.1%
32.2%
85.3%
PGR
Progressive
18.5%
6.0%
95.1%
LON:ADM
Admiral Group
37.5%
21.1%
87.9%
AZSEY
Allianz
10.7%
6.8%
105.0%
CB
Chubb
12.0%
7.8%
87.6%
GJFO
Gjensidige Forsikring
21.3%
19.3%
85.4%
PROTCT
Protector Forsikring
19.6%
10.1%
93.1%
BRK.A
Berkshire Hathaway
8.5%
10.8%
95.4%
Keskiarvo
19.27%
14.11%
91.76%

Käytännössä oman pääoman tuotolta vaadin, että se on yli 15 %, joka toteutuu lähes kaikilla tarkastelun alla olevilla yrityksillä. Keskimääräinen oman pääoman tuotto on hyvällä tasolla ollen 19,27 %. Nettomarginaalilta vaadin, että se on yli 10 %, joka toteutuu myös lähes kaikilla yrityksillä. Keskimääräinen nettomarginaali on 14,11 %. Yhdistetty kulusuhde on lähes kaikilla yrityksillä alle 95 % pois lukien Allianz, jolla se on yli 100 %. Tämä siis tarkoittaa, että Allianz tekee tappiota vakuutusbisneksillä ja tekee voittoa vain sijoitustuottojen kautta.

Yllä olevat arvot perustuvat tuoreimpiin tietoihin ollen joko viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot tai 12 kk liukuva keskiarvo riippuen saatavilla olevista lähteistä. Tämä ei siis kerro pitkästä aikavälistä mitään, mutta tarkoituksena on tämän perusteella erotella jyvät akanoista ja ottaa parhaimmat tarkempaan analyysiin.

Edellä esitetyn taulukon tietojen perusteella seuraavat yritykset eivät pääse jatkoon:
Aflac; CR > 95 %
Travelers; ROE < 15 % ja NpM < 10 %
Progressive; NpM < 10 %, CR > 95 %
Allianz; ROE < 15 %, NpM < 10 %, CR > 95 %
Chubb; ROE < 15 %, NpM < 10 %,
Berkshire on mukana vain vertailumielessä, mutta ei kuulu sijoitusstrategiaani, koska ei maksa osinkoa.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä tuloslukuja sekä osinkoa. Vaadin yrityksiltä, että osingonmaksu on kestävällä pohjalla eli osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Lisäksi vaadin, että yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta eli yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Vaadin myös, että lähtötaso osingolle ei tule olla liian matala.

Alla on esitetty taulukko tarkastelussa olevien vakuutusyhtiöiden osingosta, osinkotuotosta, osingonmaksusuhteesta ja velkaantuneisuudesta (velan suhde pääomaan).

Vakuutusyhtiöt
Price
Dividend
Yield
Pay-out-ratio
D/E
AFL
Aflac
87.51
2.08
2.38%
28.55%
22%
ERIE
Erie Indemnity
114.00
2.92
2.56%
73.79%
3%
TRV
Travelers
137.88
2.78
2.02%
35.73%
28%
UVE
Universal Insurance
29.30
0.54
1.84%
18.10%
4%
SAMPO
Sampo
45.07
2.6
5.77%
95.94%
28%
PGR
Progressive
57.58
1.12
1.95%
43.86%
36%
LON:ADM
Admiral Group
1845.00
114
6.18%
97.27%
39%
AZSEY
Allianz
22.90
0.83
3.62%
40.67%
51%
CB
Chubb
139.86
2.8
2.00%
31.77%
69%
GJFO
Gjensidige Forsikring
141.60
7.1
5.01%
78.45%
97%
PROTCT
Protector Forsikring
89.00
2.25
2.53%
41.28%
34%
BRK.A
Berkshire Hathaway
303100.00
0
0.00%
0.00%
36%
Keskiarvo
2.99%
48.78%
37%

Kaikki yritykset paitsi vertailuyhtiö Berkshire maksavat osinkoa ja pohjaosinko on riittävällä tasolla (yli 1 %). Lisäksi osinko ei ole millään yrityksellä poikkeuksellisen korkealla tasolla (n. 10 %), mikä voisi kertoa ongelmista. Osinkotuotto on keskimäärin 3 %. Osinko on vakaalla pohjalla suurimmalla osalla yrityksiä ollen keskimäärin 49 %. Vain Sampolla, Admiralilla ja Gjensidigellä osingonmaksusuhde on yli 75%. Nämä ovat toisaalta hieman erityyppisiä osingonmaksajia, kuin muut yritykset.

Esimerkiksi Admiral palauttaa tällä hetkellä ylimääräisiä pääomia omistajille extraosinkojen muodossa. Admiralia olen tutkinut hieman aiemminkin ja se vaikuttaa kaikin puolin mielenkiintoiselta vaikkakin osingonmaksusuhde on korkea. Sammolle, Gjensidigelle ja Admiralille ovat yhteistä myös korkea osinkotuotto, joka on seurausta korkeasta osingonmaksusuhteesta. Jos yritykset laskisivat osinkoaan siten, että osinkotuotto asettuisi nykykurssilla n. 3 % tasolle, niin osingonmaksusuhteet laskisivat tasoille 47 % - 50 %. Tämän perusteella en karsi näitä pois tarkastelusta vaan hyväksyn näiden yritysten osalta, että osinko voi laskea välillä.

Kaikki yritykset täyttävät myös velkaisuusehtoni (d/e < 100 %) ja velkaisuus on keskimäärin hyvällä tasolla ollen 37 %. Tämä yhdistettynä matalaan osingonmaksusuhteeseen kertoo mielestäni hyvin osingonmaksukyvyn kestävyydestä. Korkojen nousukaan ei lamauta yritystä, kun velka on hallitulla tasolla.

Etsi arvoa
Tässä teen vain alustavan tarkastelun P/E-luvun avulla sekä käyn läpi mitä DDM analyysi antaa markkinoiden osingonkasvuvaatimukseksi nykyisellä osakekurssilla. Käytän 10 % tuottovaatimusta. Alla olevassa taulukossa on yritysten arvostusluvut.

Vakuutusyhtiöt
Hinta
P/E
DivG
AFL
Aflac
87.51
12.01
7.62%
ERIE
Erie Indemnity
114.00
28.81
7.44%
TRV
Travelers
137.88
17.72
7.98%
UVE
Universal Insurance
29.30
9.82
8.16%
SAMPO
Sampo
45.07
16.63
4.23%
PGR
Progressive
57.58
22.55
8.05%
LON:ADM
Admiral Group
1845.00
15.74
3.82%
AZSEY
Allianz
22.90
11.22
6.38%
CB
Chubb
139.86
15.87
8.00%
GJFO
Gjensidige Forsikring
141.60
15.65
4.99%
PROTCT
Protector Forsikring
89.00
16.09
7.47%
BRK.A
Berkshire Hathaway
303100.00
29.78
n/a
Keskiarvo
17.7
6.74%

Keskimääräinen P/E-luku on kohtuullisella tasolla ollen 17.7. Arvostus näyttää olevan kohtuullinen myös osingonkasvuvaatimuksen osalta ts. markkinat odottavat keskimäärin 6,7 % osingonkorotusvauhtia tulevaisuudessa. Muutamilla yrityksillä P/E-luku on kuitenkin selvästi yli 20, mikä voi kertoa osakkeen yliarvostuksesta. Nämä ovat Erie Indemnity ja Progressive. Nämä kaksi siis karsiutuvat pois tarkastelusta liian kovan arvostuksen perusteella.

Yhteenveto ja päätelmät
Tässä esitän vielä yhteenvedon tarkastelun tuloksista. Alla on taulukko jatkoon päässeistä yrityksistä ja niiden tunnusluvuista.

Vakuutusyhtiöt
Price
P/E
ROE
NpM
D/E
Yield
POR
CR
UVE
Universal Insurance
29.30
9.8
29.9%
14.5%
4%
1.8%
18.1%
84.3%
SAMPO
Sampo
45.07
16.6
18.1%
32.2%
28%
5.8%
95.9%
85.3%
ADM
Admiral Group
1845.00
15.7
37.5%
21.1%
39%
6.2%
97.3%
87.9%
GJFO
Gjensidige Forsikring
141.60
15.7
21.3%
19.3%
97%
5.0%
78.5%
85.4%
PROTCT
Protector Forsikring
89.00
16.1
19.6%
10.1%
34%
2.5%
40.7%
93.1%

Ka.
14.8
25.3%
19.4%
40%
4.3%
66.1%
87.2%

Toivottavasti tarkemman analyysin jälkeen joku näistä tai useampi päätyy salkkuuni. Mielestäni sain hyvin karsittua jyvät akanoista. Jos olisi yksi yritys tarjolla, jonka tunnusluvut vastaisivat keskiarvo rivin lukuja, niin ostaisin sitä heti mukisematta :)

----------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Aflacin osakkeita. Ostin 40 kpl AFL osakkeita hintaan $55,16 vajaa 5 vuotta sitten 29.5.2013.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
------------------------------------------------------------------------------------------------